For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2017

Referat generalforsamling i Motionsklubben Rådhuset torsdag den 23. februar 20171. Valg af dirigent.
Gunnar Sparre blev valgt. Han konstaterede han, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formanden aflægger beretning.
Så er der igen gået et år siden sidste generalforsamling. Dermed er det tiden, hvor jeg igen skal give jer en fortælling om hvad der er sket i centret det seneste år, men også en blik på hvad fremtiden kan bringe.

Det store højdepunkt i 2016 var klubbens 25 år jubilæum. Det blev fejret med maner den 12. marts 2016. Vi holdt både åbent hus, generalforsamling og jubilæumsfest på en og samme dag. Vi var noget spændte på deltagerantallet, men det overgik alle vores forventninger. Der var stor tilslutning til vores åbent hus, og vi fik ca. 50 nye medlemmer på dagen. Til eftermiddags/aftenarrangementet var der ca. 100 af klubbens medlemmer der deltog. I al beskedenhed vil jeg betragte dagen som en succes. Det kostede lidt ekstra kræfter for både bestyrelse og instruktører, men jeg synes det var givet godt ud.
Stor tak for al den hjælp i gav, i forbindelse med arrangementet.

Nu fik vi så 50 nye medlemmer på dagen. Men for året som helhed, er vi ikke blevet flere medlemmer. Det løber sådan set nogenlunde rundt, så vi ligger på de omkring 550 medlemmer. Så for første gang i flere år har vi ikke en tilbagegang, men en status quo. Måske det er vendepunktet? Vi må se.

I 2016 var bestyrelsen og instruktørerne på en inspirationstur til La Santa. På turen blev der prøvet rigtig mange aktiviteter – eksempelvis bodypump, bodyattack, Fitball, TRX, yoga, Stretch and Relax, Spinning. Det har givet en masse inspiration, og jeg tror også det er blevet brugt på nogle af holdene. Ligeledes er der en ekstra bonus ved en sådan tur. Det er en af de få gange vi er sammen som instruktører og bestyrelse. Der er og bliver opbygget nogle sociale relationer som er guld værd. Det er lige præcis relationerne disse relationer der gør at det fungerer så godt mellem os, på trods af vores forskelligheder. Det er også med til at give den energi, at man stadig har lyst til at være instruktør i klubben.

I år har vi også prøvet et nyt koncept. Der er blevet afholdt personlige samtaler med alle instruktørerne. Det er Hanne der påtog sig denne opgave. Man kan kalde den en slags MUS hvor man dels vendte den aktuelle situation, dels talt om ønsker til fremtiden. 
Udfaldet af disse samtaler var at instruktørerne fortalte at de er glade for at være i klubben. Det er både godt og vigtigt at instruktørerne føler sig godt tilrette i klubben. Det har jo en afsmittende virkning på jer som medlemmer. Der blev også sagt fra flere, at man godt kunne tænke sig at kaste sig ud i noget holdtræning, gerne sammen med andre instruktører. Dette var bl.a. med udgangspunkt i noget af det inspiration man havde fået fra La Santa.

Det vil vi gerne holde fast i ….men det skal være med udgangspunkt i de behov i som medlemmer har. Vi har derfor i bestyrelsen aftalt at vi skal have lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt jer medlemmer. Undersøgelsen skal gerne afdække hvad i som medlemmer går og tænker om centret, og hvilke behov i har. Jeg er p.t. i dialog med Dgi, fordi de måske kan hjælpe os med at få foretaget en sådan undersøgelse. Jeg håber derfor, at vi inden sommerferien har fået foretaget en undersøgelse hos jer medlemmer, som vi så kan arbejde videre med.

Et andet projekt som vi også skal arbejde videre med i den kommende tid er vores multirum. Vi fik jo sidste år udvidet pladsen, så vi har fået et dejlig stort multirum. Men vi har ikke foretaget nogen investeringer i indretning af rummet. Det er meget bevidst. Det skyldes dels at vi har ønsket at se tiden an, for at vurdere hvilke behov der er for indretningen af rummet. Dels er det også af hensyn til økonomien, at vi ikke har foretaget os noget i 2016. Men vi vil i løbet af 2017 tage nogle drøftelser med instruktørerne og vurdere på hvad der vil være praktisk at foretage os, inden for de økonomiske rammer vi har.

Til slut vil jeg rette en tak til alle jer medlemmer, der er med til at gøre vores center til et dejlig og aktiv sted at være. Generelt er i gode til at passe på centeret, men der er dog plads til lidt forbedringer. Her tænker jeg specielt på efterladte svedhåndklæder og kopper i omklædningsrum. Her kan der godt strammes op

Stor tak til bestyrelse og instruktører. I er med til at drive centret, og er en uvurderlig hjælp i dagligdagen.

Jeg vil også benytte lejlighed til at bringe en stor tak til Arne Thomsen. Han har været en del af bestyrelsen siden 2011, men har valgt at trække sig. Tak for din indsat. Det har været godt at have dig på holdet. Du har oftest haft nogle helt andre indspark i bestyrelsesarbejdet, som lige har kunne binde sløjfe på vores diskussioner. Du vil blive savnet. Jeg ser frem til fortsat at møde dig som menigt medlem i klubben.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
Ingen.

5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Bestyrelsen foreslog at kontingent forsat er 75 kr. pr. måned, og indmeldelsesgebyret fortsat er på 200 kr. Godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
I ulige år vælges 3 medlemmer af bestyrelsen, jf. §6. Bobby Bhatia, Hanne F. Sørensen og Lasse Hasle Nørgaard blev valgt.
Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, jf. §6. Anne Grethe Eriksen og Leif Nielsen blev valgt.

7. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant. 
Der vælges 1 bilagskontrollant, jf. §7. Flemming Gregersen blev valgt. 
1 suppleant vælges for et år ad gangen. Linda Holmegaard Olesen blev valgt.

8. Eventuelt. 
Formanden overrakte gave, og takkede Benny Nielsen og Lotte Kirstine Hansen for deres 10 år som instruktører i klubben.
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com