For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2018

Referat generalforsamling i Motionsklubben Rådhuset lørdag den 3. marts 2018

 1. Valg af dirigent.

Birgitte Simonsen vælges. Hun konstaterede, at generalforsamlingen er varslet min. 14 dage før forsamlingen i henhold til vedtægterne, men at tidsfristen for afholdelse jf. vedtægterne er overskredet. Formanden berette at der ikke er kommet bemærkninger hertil, trods at dette er oplyst i indkaldelsen.

 1. Formanden aflægger beretning.

Så er der gået endnu et år. Tak til alle jer der er mødt frem i dag. Vi har igen brudt vedtægterne, idet vi holder generalforsamlingen i marts. Vedtægterne siger at generalforsamlingen skal afholdes i februar. Derfor vil i også senere på dagsordenen se, at vi fra bestyrelsen har et forslag om at ændre vedtægterne i forhold til at gøre dem mere fleksible i forhold til afholdelse af generalforsamling. Så mere om det senere.
Jeg har ikke tænkt mig at afholde en lang beretning. Jeg vil nøjes med at tale om 3 områder der har været i fokus i 2017.
Arrangement om vaner i forbindelse med mad og træning.

For første gang havde vi inviteret til et fælles foredrags arrangement. Vi havde inviteret fysioterapeut Linn Busch til at give et oplæg om mad og træning. I oplægget fra Linn, var det sådan set en workshop. Det var der nu ikke af – det var næsten en rent foredrag. Men jeg håber dog alligevel at jer der deltog fik noget med hjem.  Vi var i bestyrelsen lidt spændte på om det var noget i ville bakke op om, da det var første gang vi prøvede det af. Der deltog omkring 40 – 50, så det var tilfredsstillende. Vi har i bestyrelsen diskuteret om vi fremadrettet skal satse på flere foredrag for jer medlemmer. Det vil vi helt sikkert arbejde videre med. Det var også en af de ting der blev fremhævet i spørgeskemaundersøgelsen som et ønske.

Multirummet
På sidste generalforsamling fortalte jeg, at i 2017 ville vi begynde at kigge på multirummet. Det har vi været i gang med. Vores første prioritet var at få et nyt gulv. Det har været i proces i løbet af 2017. Der skulle kigges på forskellige gulvtyper og der skulle selvfølgelig også kigges på økonomi. Ligeledes er processen med udskiftning af gulv ikke lige noget vi har kompetencer til, så heldigvis var Fredericia Kommunes ejendomsafdeling behjælpelige med at styre processen for os – det har vi været superglade for.
Vi endte – efter min mening – med en rigtig god, men også dyr løsning. Vi var i bestyrelsen enige om, at vi skulle have et ordentligt gulv, som var udviklet til fitness brug. Jeg er personligt meget tilfreds med resultatet, og kan mærke en klar forskel. Jeg håber i er enige. Vi kan ikke gøre det om. Gulvet var færdig lige før jul. Der bliver stadig arbejdet videre med indretning af multirummet – mere herom om lidt.
 
Brugerundersøgelse
I august fik vi også med hjælp fra DGI lavet en brugerundersøgelse. Jeg gav en tilbagemelding på undersøgelsen i forbindelse med det foredrag vi havde med Linn i september sidste år. Ligeledes blev undersøgelsen fremsendt til jer via mail. Men i får lige en hurtig opsummering.
Vi fik 188 svar ind på undersøgelsen, heraf vaf de fleste var fra nuværende medlemmer. Der var generelt stor tilfredshed over hele linjen. Der var dog et par fokuspunkter der kan arbejdes videre med:

 • Lidt mere holdtræning – styrketræning, meditation, zumba blev nævnt som eksempler

 • Sociale aktiviteter, eks. Foredrag, fællesspisning og events.

 • Fleksibilitet på hold – flere tidligere og senere hold plus flere hold

 • Større synlighed/reklame for centret.

 • Forbedre omklædningsrum – rengøring, udluftning og plads.

Vi har siden arbejdet med brugerundersøgelsen i både bestyrelsen og blandt instruktørerne. Der er nedsat nogle forskellige grupper som arbejder videre med undersøgelsens resultater.

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

Kassereren fremlagde regnskab. Overskud på regnskabet skyldes at bogføring af nyt gulv ikke er sket i 2017. Regnskabet blev godkendt.

 1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

Bestyrelsen fremlægger forslag om ændring af vedtægternes §8.
I nuværende §8, fremgår flg. af første sætning:

”Ordinær generalforsamling holdes i februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel.”

Bestyrelsen synes at afholdelse af generalforsamling i februar er et meget snævert tidsperspektiv, dels pga. at februar er årets korteste måned, dels fordi der altid er vinterferie at tage hensyn til. Bestyrelsen stiller derfor forslag om at tidshorisonten for afholdelse af generalforsamlingen ændres til 1 kvartal. Derfor er bestyrelsens forslag at §8, 1, sætning ændres til:

”Ordinær generalforsamling holdes i 1. kvartal, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.”
Bemærkning om at præcisere forslaget til ”februar eller marts” blev stillet fra salen.
Herefter stemmes om forslaget, der var 0 stemmer i mod. Forslaget blev vedtaget som indstillet.

 1. Fastsættelse af næste års kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
Uændret kontingent vedtages.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

  1. I lige år vælges 2 medlemmer af bestyrelsen, jf. §6. På valg er Arne Elkjær og Mary Larsen

  2. Der vælges 2 suppleanter for et år af gangen, jf. § 6. På valg er Anne Grethe Eriksen og Leif Nielsen

Der er genvalg på alle poster.

 1. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant. 

  1. Der vælges 1 bilagskontrollant, jf. §7. På valg er Leif Nielsen

  2. 1 suppleant vælges for 1 år af gangen, jf. §7. På valg er Linda Holmegaard Olesen.

 
Der er genvalg på alle poster

 1. Eventuelt. 

 
Formanden overrakte gave, og takkede Lasse Hasle Nørgaard og Janni Rohde Sadolin Hougaard for deres 10 år som instruktører i klubben og hhv. Jens Erik Pedersen og Arne Elkjær for 20 og 25 år som instruktører og bestyrelsesmedlem for klubben.
Placering af generalforsamlingen på en lørdag blev drøftet. I år var dette valgt for at ligge generalforsamlingen efter aktivitetsdagen, hvilket der generelt var opbakning til.

 

 

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com