For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2014
Motionscentret Rådhuset

Generalforsamling  -  torsdag den 27. februar 2014

 
Referat af generalforsamling i Motionscentret Rådhuset.
Dato: 27.02.2014 kl. 18.00
Sted: Rådhusets kantine.
Dagsorden, jf. vedtægterne §9:
 
 1. Valg af dirigent.
Karl Kr. Nielsen blev valgt som dirigent.
 
 1. Formanden aflægger beretning.
Formandsberetning 2013 – Motionsklubben Rådhuset.
Så er det et år siden vi sidst var samlet, og det er tid til at kigge tilbage på hvad der er sket det seneste års tid. Hvad er der så sket?
For mig er en af de væsentligste ting der er sket i den forgange periode, den interne proces vi har haft om udarbejdelse af et værdigrundlag for foreningen. Derfor vil jeg gerne lægge ud med at fortælle om det.
Vi har igennem længere tid i bestyrelsen drøftet hvad det er, vi gerne vil med vores center.  Vi har i løbet af de sidste par år prøvet nogle forskellige holdtilbud af, bl.a. latinmix, pilates funktionel træning, og spinning. Det har været med en blandet succes. På det seneste har vi også set en faldende medlemsskare. Det kan der være mange grunde til.  På baggrund af nogle af disse faktorer, har vi vendt en masse ting, bl.a:
 
 • Vil vi stadig tilbyde en masse forskellige hold?
 • Hvorfor er der ikke den store tilslutning til alle holdene?
 • Hvorfor er der faldende medlemstal?
 • Hvad skal vi gøre for at skaffe nye?
Dette og en række andre spørgsmål er jævnligt blevet diskuteret på vores bestyrelsesmøder. Men det som nok har manglet, er en ramme, at sætte det op imod. Man kan diskutere om det er nødvendigt at have en masse hold, hvis det ikke noget der engagerer medlemmerne? Man kan også spørge sig selv, om det er nødvendigt at have fokus på antallet af medlemmer, hvor fokus i stedet kunne rettes mod, hvad der kan være med til at gøre vores center så attraktivt for vores medlemmer, at de selv skaber en naturlig reklame for centeret eksempelvis via mund til mund metoden?
Diskussionerne i bestyrelsen har mundet ud i, at vi satte en proces i gang for udarbejdelse af et værdigrundlag for foreningen. Værdigrundlaget skal være den ramme vi holder vores forening op imod.
Vi har kørt en proces, hvor hele instruktørkredsen har været involveret, dels på en temaweekend, dels via en nedsat arbejdsgruppe. Vi er på baggrund af den proces vi har kørt, nået frem til 4 hovedværdier, som vi mener, skal kendetegne vores forening fremadrettet. De 4 hovedværdier er:
 
 • Rummelighed
 • Kvalitet
 • Engagement
 • Dialog og kommunikation.
Disse hovedværdier skal være grundstammen for alt det der foregår i foreningen, lige fra bestyrelsen til instruktører og også jer som medlemmer. Vi skal så have fundet ud af, hvorledes det skal efterleves i praktisk. Det vil vi arbejde videre med i bestyrelsen i fællesskab med instruktørerne. Men vi vil også gerne have jer som medlemmer på banen. I må gerne udfordre os som bestyrelse på, hvorledes i ser på de 4 hovedværdier. Allerede i aften, når vi skal diskutere min beretning, må i meget gerne begynde at byde ind med jeres kommentarer til hovedværdierne.
Jeg vil i den næste del af min beretning, forsøge at sætte nogle af de første spæde uddybende ord på de 4 hovedværdier, ligesom jeg gerne vil klassificere nogle af de tiltag vi har haft på det seneste, under de enkelte hovedværdier.
 
Rummelighed.
Der kan sættes mange ord på rummelighed. Lad mig give et par eksempler på, hvorledes rummelighed kan forstås.
 
 • Plads til forskellighed. Det kan betyde at vi skal have instruktører der er forskellige. Ligeledes kan det betyde at der skal være plads til en stor forskellighed i medlemsskaren.
 • Der skal være plads til forskellige meninger og holdninger.  Det betyder at vi lytter til hinanden, og accepterer at vi har forskellige holdninger.
 • Gensidig respekt. Vi skal respektere og tage vi hensyn til hinanden i centeret. Eksempelvis tager vi hensyn til hinanden når man hører musik og ser tv i centeret.
 
Som et en del af rummeligheden kan har vi lige valgt en ny instruktør, Jørgen Honoré Møller,  som aldersmæssigt adskiller sig lidt fra de andre instruktører J
 
Rummeligheden er også kommet til udtryk via nogle diskussioner vi har haft på nogle instruktørmøder, hvor der ikke har været helt enighed mellem bestyrelse og instruktører om hvad der skal investeres i af nyt udstyr i den kommende tid. Vi har i bestyrelsen valgt at sige, at vi har uddelegeret beslutningen til instruktørerne, og vi vil ikke blande os i beslutningen. Ligeledes har vi opfordret medlemmer til at komme med deres ønsker
 
 
Kvalitet.
I de snakke vi har haft indtil nu, har kvalitet hovedsageligt drejet sig om rammerne for centeret.
 
 • Kvalitet kan betyde at vi har veluddannede instruktører.  Vi har allerede i dag krav om at vores instruktører har gennemgået uddannelse hos dgi, eller lign. Uddannelse.
 • Kvalitet kan hentyde til, at vores udstyr har en høj standard. Det udstyr vi køber, har altid hørt til blandt de bedste på markedet. Det skal vi blive ved med, og det skal vi holdes op på.
 • Vi har indbydende lokaler.
 
Som en del af hovedværdien kvalitet kan man sige, har vi i 2013 haft nedsat et forskønnelsesudvalg der har arbejdet på at gøre centeret mere indbydende. Det har bl.a. betydet at spinningslokalet er blevet større. Ligeledes har vi en dialog med en maler der skal lave nogle kollager med anderledes graffiti malerier til centeret.
 
Vi har ligeledes planlagt et brush-up kursus den 3. Maj for alle instruktører så de er opdateret på deres uddannelse.
 
 
Engagement.
Alle må gerne være engageret i centeret. Det betyder at både bestyrelse, instruktører og medlemmer er engageret i at drive centeret og der skal være tiltag som gør at der til stadighed er engagement i centeret
 
 
 • Dit center - Du deltager i centerets drift og passer på dit center.
 • Medindflydelse - Din mening tæller. Sig den højt på rette sted og i rette tone.
 • Vi tør prøve nye tiltag af, hvis vi mener det er noget der er til gavn for medlemmerne.
 
Under denne kategori mener jeg også hører at vi skal have nogle engagerede instruktører. Både til prøvetimer, opfølgningstimer og holdtræning, er vi afhængige af at instruktørerne er engagerede, og får motiveret vores medlemmer. Personligt synes jeg vi har nogle engagerede instruktører, som også formår at skabe et engagement hos medlemmerne. Lad mig give et par eksempler. 
 
 
 • Vi har i slutningen af 2013 startet op på seniorfitness. Det har efterhånden vist sig at være en så stor succes, at det overvejes at lave tilmelding til holdet.
 • I sidste weekenden var der arrangeret marathonspinning. Det var en ubetinget succes, med en flok meget engagerede medlemmer. Der blev kørt i 5 timer, med 5 instruktører af 1 time. Der var kun to ledige pladser den første time. Ellers var der fyldt op.
 • …og skal vi fortsætte i den stil, så havde vi nytårsaftens dag planlagt et spinningshold. Men ventelisten var så stor at vi oprettede et ekstra hold, og det betød at vi kørte to fulde hold den dag. Det synes jeg også var flot.
 
Dialog og kommunikation.
Nogle af de tiltag der kan komme under denne værdi kan være.
 
 
 • Vi spørger og lytter til hinanden - bestyrelse, instruktører, medlemmer og medlemmer imellem
 • Tydelig profil - bestyrelse, instruktører, hjemmeside m.v.
 • Vi kommunikerer og informerer medlemmerne.
 
Vi har allerede sat nogle tiltag i værk for at fremme dialogen og kommunikationen med medlemmerne. Hele vores medlemssystem som er ved at være færdigudbygget, er baseret på at vi kan komme i dialog med medlemmerne. Ligeledes er der i den seneste tid blevet sendt en række nyhedsbreve ud til medlemmerne, så de løbende er orienteret om hvad der foregår.
 
Som i kan se, er der rigtig mange ting som vi har gjort, som kan rummes inden for værdierne. Det betyder ikke at vi bare skal holde her og klappe os på skulderen for veludført arbejde. Vi kan hele tiden blive bedre, og med det værdisæt vi har nu, har vi noget at måle os på.
 
Men samtidigt skal vi også huske, at alle os der er involveret i motionsklubben som bestyrelsesmedlemmer og instruktører, vi gør det som frivillige. Vi har også et arbejde og familie at passe. Vi vil rigtig gerne motionscenteret, men vi har også andre prioriteter i livet.
 
Ligeledes kan der sikkert opstå situationer, hvor vi som bestyrelse bliver nødt til at tage nogle beslutninger som måske ikke vil være helt i overensstemmelse med vores værdisæt, men som vi som bestyrelse vurderer, vil være det bedste for foreningen. Det håber jeg, at i har tillid til at vi gør.
 
Med disse ord, vil jeg gerne stille min beretning til debat. Jeg vil dog forinden sige en stor tak til bestyrelsen og instruktørerne for et godt samarbejde i det foregående år. Jeg nåber og regner med det fortsætter i den kommende tid.
 
Inden jeg slutter af, vil jeg som en sidste ting godt hædre to personer for deres indsats, og fordi de begge har kunnet fejre jubilæum i løbet af 2013.
 
Liv Lykkegaard for hendes 10 år som instruktør
Arne Elkjær for hans 20 år i bestyrelsen.
 
Formandens beretning blev godkendt.
 
 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Foreningens egenkapital udgør ultimo 2013 ca. 548.000 kr.-årets resultat udviser et overskud på ca. 298.000 kr.
 
Regnskabet er kontrolleret og underskrevet af bilagskontrollanterne og blev omdelt på mødet.
 
Regnskabet blev godkendt.
 
 
 1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår at §1 i vedtægterne ændres, således at foreningens navn ændres fra ”Motionsklubben Rådhuset” til ”Motionscentret Rådhuset”. Der har været en praksis gennem mange år, at man har anvendt navnet ”Motionscentret Rådhuset”. Det mener vi at vi bør tage konsekvensen af, og ændre vedtægterne.
 
Godkendt som indstillet af bestyrelsen.
 
 
 1. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs.:
Indmeldelsesgebyr på 400 kr.
Månedligt kontingent på 75 kr.
 
Godkendt som indstillet af bestyrelsen.
 
 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
I lige år vælges 2 medlemmer af bestyrelsen på valg, jf. §6. På valg er Mary Larsen og Arne Elkjær
Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, jf. §6. På valg er Lasse Hasle Nørgaard og Lotte Kirstine Hansen.
 
Mary Larsen og Arne Elkjær blev genvalgt.
 
Suppleanterne Lasse Hasle Nørgaard og Lotte Kirstine Hansen blev genvalgt
 
 
 1. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.
Der vælges 1 bilagskontrollant i lige år, jf. §7. På valg er Leif Nielsen.
1 suppleant vælges for et år ad gangen. På valg er Jørgen Honore Møller.
 
Leif Nielsen blev genvalgt som bilagskontrollant og Jørgen Honoré Møller blev genvalgt som suppleant.
 
 
 1. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden eller næstformanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ingen punkter under eventuelt.
 
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com