For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2013
Motionsklubben Rådhuset

Generalforsamling  -  torsdag den 28. februar 2013 i kantinen på Fredericia Rådhus.

Referat, jf. vedtægterne §9:
1. Valg af dirigent.

Karl Kr. Nielsen blev valgt som dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.
Beretning 2012:
Mary Larsen som har været formand siden klubbens oprettelse i 1991, valgte at fratræde som formand efter sidste generalforsamling. Hun er dog heldigvis fortsat som menigt medlem i bestyrelsen. Derfor er dette den første beretning uden Mary som styrmand. Håber det går lige så godt som de foregående år.

Investeringer
Der har igen i år været en investeringspulje på 150.000 kr.

 • Der var forlods brugt af puljen i 2011 (ca. 35.000 kr.) til indkøb af cykel og bænkpres.
 • Der er købt en AMT (crosstrainer) og en hjertestarter for det resterende beløb samt diverse mindre anskaffelser.
 • Det har dog i løbet af året været investeret i lidt flere ting, således at anskaffelserne blev noget højere end forventet. Vi fik et godt tilbud på et lettere brugt løbebånd som vi valgte at købe. De to andre løbebånd er af ældre dato, og der har været flere reparationer på dem. Derfor købte vi det som en ekstra gardering.
 • Ligeledes havde vi løbet af kort tid to uheld med pedalerne på spinningcyklerne. Vi valgte derfor straks at skifte pedaler på samtlige cykler.
 • Vaskemaskinen gik også sidst på året. Selvom den kun var lidt over 2 år gammel kunne det ikke betale sig at reparere på den, så der blev også investeret i en ny.


Instruktørerne.

 • Da vi har investeret i et hjertestarter, har vi også haft de fleste af vores instruktører på et mini 1. hjælpskursus, hvor de også fik instruktion i brugen af hjertestarter.
 • Har været på La Santa. Har prøvet nogle forskellige ting af mens vi var dernede, men har ikke fundet frem til nogle aktiviteter som vi p.t. vil satse på. Fik nogle inputs til spinningtræningen.
 • Vi holder løbende instruktørmøder hvor vi diskutere behov i centeret. Ligeledes diskuterer vi løbende uddannelsesbehov. Der er dog ikke været den store uddannelsesaktivitet i 2012, dog har vi jo kigget på inspiration på La Santa.
 • Vi er p.t. i dialog med DGI for at få hjælp til en temadag, hvor bestyrelsen og instruktørerne skal udfordres på hvordan vi ser/ønsker klubben skal udvikle sig fremadrettet.
 • Latinmix, Thai- Bo og Pilates holdene er alle lukket ned i løbet af 2012. Hovedbegrundelsen for nedlæggelse af alle holdene er manglende tilslutning
 • Instruktørsituationen er derudover intakt. Vi har en meget stabil skare af instruktører.

Andet:

 • Vi fik i 2012 færdiggjort en instruktørhåndbog. Vi har i mange år haft forskellige regler, som ikke var nedskrevet. Med instruktørhåndbogen har vi fået et dokument der beskriver hvad det vil sige at være instruktør i klubben samt hvad der forventes af dem.
 • Vi har over en periode drøftet markedsføring. I første omgang har vi i bestyrelsen valgt at satse på intern markedsføring – vi vil gerne i kontakt med vores egne medlemmer. Med administrationssystemet Conventus, har vi længe haft muligheden – det har blot krævet at medlemmerne er oprettet i systemet. Vi igangsatte sidst på året et arbejde med at få medlemmerne oprettet i systemet. Vi har dog vidst at det kunne have konsekvenser for medlemstallet, da vi kommer i kontakt med personer som måske helt har glemt at de er medlemmer af klubben. Vores medlemstal har i mange år været stabilt omkring de ca. 800 medlemmer. Nu er det faldet til omkring 750.  Vi tror dog på at det er det rigtige vi gør, da vi fremadrettet får meget nemmere ved at kommunikere med medlemmerne.
 • Vi besluttede sidst på året at vi i starten af 2013 ville forsøge os med et marathonspinning arrangement. Det blev afholdt i starten af februar i år, og var en god succes. Vi satser på en gentagelse senere.
 • Vi har i starten af 2013 forsøgt os med rene begynderhold i spinning. Der har været en pæn tilslutning, så det kan tyde på at vi skal fortsætte med det. Det betyder omvendt også at der kan komme pres på de andre hold, så vi må løbende følge, om der skal udvides med flere hold/cykler.
 • I denne uge er lageret blevet flyttet, så det er klart til at bryde væggene ned i spinninglokalet. Vi kan godt bruge lidt mere plads, så det er noget der sikkert vil ske inden for den nærmeste fremtid.
 • Vi er allerede begyndt at kigge på investeringer i 2013. Vi vil i første omgang købe nye håndvægte fra 1-10 kg. Dem vi har, er efterhånden så slidte så det er nødvendigt. Ligeledes er vi ved at se om vi kan på plads til et chin-up stativ. Vi har derfor stadig en restpulje og vurderer senere på året hvilke behov der måtte komme.


På trods af et faldende medlemstal, har vi stadig en fornuftig økonomi.
Stor tak til medlemmerne, instruktørerne og bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år.
Beretningen godkendt.


3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

Foreningens egenkapital udgør ultimo 2012 ca. 250.000 kr.  -   årets resultat udviser et overskud på ca. 30.000 kr.

Regnskabet godkendt.

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Bestyrelsen vil gerne under dette punkt høre medlemmernes synspunkter til nye aktiviteter i centeret.

Input fra generalforsamlingen:

 • Latin-mix var et positiv indslag, men tidspunktet først på eftermiddagen var ikke ideelt.

Forslag fra medlemmer:
Forbedring af faciliteter i spindings-lokalet evt. nedbrydning af vægge.

Der er gjort klar til at nedrive væggene i spinningslokalet, tiden ses an med hensyn til booking på holdene forinden nedbrydning af vægge gennemføres.


5. Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs.:
Indmeldelsesgebyr på 400 kr.
Månedligt kontingent på 75 kr.

Godkendt som indstillet af bestyrelsen.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
I ulige år vælges 3 medlemmer af bestyrelsen på valg, jf. §6. På valg er Hanne Friis Sørensen, Arne Thomsen og Bobby Bhatia

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, jf. §6. På valg er Lasse Hasle Nørgaard og Lotte Kirstine Hansen.

Hanne Friis Sørensen, Arne Thomsen og Bobby Bhatia blev genvalgt.

Suppleanterne Lasse Hasle Nørgaard og Lotte Kirstine Hansen blev genvalgt.
 

7. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.
Der vælges 1 bilagskontrollant i ulige år, jf. §7. På valg er Flemming Gregersen.
1 suppleant vælges for et år ad gangen. På valg er Jørgen Honoré Møller.

Flemming Gregersen blev genvalgt som bilagskontrollant og Jørgen Honoré Møller blev genvalgt som suppleant.

8. Eventuelt.

Praktikanter med 1/5 års ansættelse og øvrige kortidsansættelser  -   kan de blive medlemmer (gæstekort).

Bestyrelsen undersøger og drøfter sagen i forhold til vedtægter og rammer fra Direktionen i forbindelse med Motionsklubbens etablering.

Status på projektet længst muligt i eget arbejde i forhold til motionsklubben blev rejst.

Bestyrelsen svarede, at Motionsklubben har erklæret sig positiv i forhold til et samarbejde omkring projektet, men der har stort set ikke været nogen aktivitet vedrørende projektet i forhold til motionsklubben. Motionsklubben er fortsat positiv omkring et samarbejde.

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com