For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2012
Motionsklubben Rådhuset

Generalforsamling  -  torsdag den 23. februar 2012 i kantinen på Fredericia Rådhus.

Referat

1. Valg af dirigent

Karl Kr. Nielsen blev valgt.

2. Formanden aflægger beretning

Beretning for året 2011.
Klubbens 20 år   -  har været et stille år i forhold til foregående år med ombygninger m.v.

Skiftet lys (som en del af hele rådhuset)  -  problemer i motionsklubben løses i løbet af foråret, med lysdæmpning i multirummet.

Bestyrelsen valgte at markere foreningens 20 års fødselsdag for brugerne af centeret med en uges frugtordning i september måned.

Booking på hjemmesiden har kørt fornuftigt   -   ny platform fra årsskiftet med ønsket mulighed for at kunne melde fra, hvis man bliver forhindret.

Kontortid om torsdagen er lukket   -   fungerer rimeligt dog stadig nogen brug for hjælp, der søges en løsning uden at genindføre fast kontortid.

Medlemstal ligger stabilt omkring 800 personer, en mindre tilbagegang på det seneste formentlig hovedsageligt på grund af brandfolk, som har fået eget motionsrum.

Markedsføring af motionsklubben/-centeret har været drøftet i bestyrelsen, også fordi det vurderes, at det kun er en lille del af vores medlemmer, der bruger klubben. I forbindelse med  projekt i plejen: ”længst muligt i eget arbejde”, er der forespurgt om projektet over en periode kan komme ind med ca. 120 medlemmer + eventuelt tilsvarende antal ægtefæller/pårørende. Dette er der givet positiv tilbagemelding på fra bestyrelsen og derfor er øvrige markedsføringstiltag i første omgang stillet i bero.

Det planlægges at forsøge at skabe kontakt til flere af vores eksisternde medlemmer i løbet af foråret, med henblik på at få dem aktiveret.

Betalingsparkering sat på pause   -   ordningen er drøftet i bestyrelsen med hensyn til betydning for ”lysten” til at træne, tiden ses an.

Instruktørstaben er stort set uændret   -  dog har en instruktør meldt fra og det vurderes om der skal ansættes en ny.
Instruktørhåndbog der præciserer forventninger til instruktørerne er under udabejdelse.

Der er i 2011 gennemført diverse uddannelsestiltag på instruktørsiden bl.a. en ny cykelinstruktør samt øvrige overbygninger.

Udviklingen på holdtiltag følges tæt   -  hvis der ikke er tilmeldinger nok over en periode, vurderes om holdene skal lukkes ned i en periode/permanent  f.eks. har et par cykelhold været lukket ned i en periode  -  men ved efterspørgsel åbnes de igen.  Bestyrelse og instruktører arbejder fremadrettet med ”holdgaranti”  -  således at ved én tilmelding så kører holdet, kun ved helt specielle forhold aflyses, hvor det ikke er muligt at finde en afløser aflyses.

Investeringspulje 2012 var oprindeligt på 150.000 kr.. Der er lånt 35.000 kr. til indkøb af bænkpres og motionscykel i 2011.
Der er derudover p.t. disponeret/bestilt følgende i 2012:  crosstrainer   -   hjertestarter  -  bolde   -     klemskruer   -  ny musikafspiller til spinning   -   nye håndklæder.

Ordning med håndklæder vurderes at fungere fint      -    god hjælp fra brugere med hensyn til vask og tørring m.v.

På venteliste omkring investering er p.t. tårn, der kan aflyse nuværende tårn og trækmaskine   -  forventes bestilt ultimo året, hvis der ikke kommer uforudsete reparationer på det resterende udstyr.

Sidste beretning som formand efter 20 år  -  genopstiller til bestyrelsen som menigt medlem ved efterfølgende valg.

3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår en revision af vedtægterne
Udover en mere overskuelig opsætning er der forslag til ændringer i §3,4,5,6,7,8,9,11   -  
Vedtaget   -  de reviderede på generalforsamlingen godkendte vedtægter er vedlagt referatet med ændringerne markeret med gult.

Hjertestarter
Sættes ikke til afstemning   -  
Bestyrelsen har på forhånd taget forslaget ad notum og be-stilt.

Frugtordning
Positive erfaringer fra fødselsdagsugen motiverer ønske om frugt som permanent ordning    -   sættes ikke til afstemning men bestyrelsen undersøger økonomi og øvrige forhold, og træffer beslutning om en eventuel frugtordning.
 
 Kommentar fra salen, gik på at man selv kan/skal tage frugt med.
 

5. Fastsættelse af næste års kontingent

Uændrede kontingent i  2012
• Indmeldelsesgebyr:     400,00 kr.
• Månedligt kontingent:  75,00 kr.
Forslag om uændret kontingent/indmeldelsesgebyr godkendt.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

• Bestyrelsesmedlemmer på valg: Mary Larsen og Arne Elkjær
Genvalgt

• Suppleanter på valg: Lotte Hansen og Lasse Nørregaard
Genvalgt

 

7. Valg af 1 revisor + revisorsuppleant

• Bilagskontrollant på valg: Leif Nielsen
Genvalgt

• Billagskontrollant (suppleant) på valg: Jørgen Møller
Genvalgt

 

8. Eventuelt

• Bruserum ved damerne   -   dør mangler.
Der er i en periode arbejdet/rykket for at få manglen udbedret   -   rådhuset skal stå for løsningen, der rykkes igen for en løsning.

• Indkøb af en hulahopring mere   -                             
Indkøbes

• Rengøring af maskiner  -  opfordring
Benyt håndklæder til aftørring/rengøring af maskiner efter brug  -  medlemmer bedes om også at opfordre øvrige medlemmer til at bruge dem, hvis du er i centeret og ser at rengøringen af maskinerne efter brug er mangelfuld.

Hyldest til den afgående formand.

Kasseren takkede på foreningens vegne for formandens indsats fra foreningens fødsel for 21 år siden og til dags dato og overrakte en blomst og en gave fra foreningen.

Formanden takkede bestyrelser, instruktører og medlemmer for deres indsats gennem tiden og takkede for opmærksomheden.

Der blev fra generalforsamlingen udtrykt anerkendelse for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen takker for tilkendegivelsen.

 

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com