For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2011

Generalforsamling 2011

Generalforsamling i Motionsklubben

Torsdag den 24. Februar kl. 18 i kantinen på Fredericia Rådhus.

Dagsorden
l) Valg af dirigent.
Karl. Kr. Nielsen blev valgt.

2) Formanden aflægger beretning.

Beretning for året 2010

Ombygninger og anskaffelser
Det har været en hård periode i den sidste tid, mens der er lavet nye vandrør. Jeg beklager, at det har været meget kort varsler ind i mellem, når der er blevet lukket. Men omvendt vil jeg understrege, at der trods alt er blevet taget hensyn til os. I min afdeling var vi uden vand og toiletter i mere end to måneder. Nu er det hele overstået og alle kan igen få et varmt bad.

2010 var også et år, der var præget at forandringer og ombygninger.
Først det nye fine køkken, så vaskemaskine/tørretumbler – det ser ud til det fungerer meget godt, når ellers vi har vand i hanerne. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til de medlemmer, der tænker på at starte en maskinfuld uanset om det er opvaskemaskinen, tørretumbler eller vaskemaskine. Det er en stor hjælp og viser, at I også føler, at det er jeres center.

Vi har nedlagt massagerummet og inddraget det til kontor og samtalerum til instruktørerne. Det har simpelthen ikke været efterspørgsel på massage i klubben. Men jeg vil stadig opfordre til at bruge de tre piger som var tilknyttet klubben i en periode. Deres kontaktoplysninger kan ses på hjemmesiden.

Multirummet er forsynet med spejle, musik og masser af nyt udstyr til de forskellige hold, der er startet i løbet af 2010. Gymnastikken flyttede hjem fra Egumvejens Skole. Det er som sædvanlig Margit og Grethe, der står for de hold.
Lasse og Birgit har startet et hold med funktionel træning. Det kan varmt anbefales, det giver virkelig noget, hvis man har lidt svært ved selv at komme i gang.
Pilates startede før jul som prøvehold, mens Hanne og Lotte uddannede sig.  Efter jul har der ikke været så stor søgning, derfor er holdene slået sammen til et.
Zumba – vi troede det var sagen, men bestyrelsen har besluttet at droppe det igen. Der er efterhånden så mange, der udbyder det. Og det viste sig at det er en længere uddannelse for at kunne mestre dansen.

Cykelholdene har været en stor succes, der har været stor søgning de fleste uger, men også nogen hvor vi har været lidt dovne. Men vi har valgt at indkøbe fire nye cykler, så vi nu kan undgå venteliste på holdene.

Der har været lidt klager over lyden – vi har undersøgt om der kan gøres noget, det kan der desværre ikke.

Vi syntes jo, at vi skulle fejre vores nye dejlige center med et åbent hus, men det var der nu den store interesse for. Som sædvanlig var det Tordenskjolds soldater, der mødte op. Måske fordi Kommunikationsafdelingen havde glemt at tage vores annonce med i Intern Info?

Alle disse ombygninger har jo ikke været gratis. Det meste har klubben og dermed medlemmerne selv betalt. Vi har jo sparet til det her i mange år. Men kommunen har også bidraget med en pæn slat penge. Det kan Arne fortælle mere om.

På instruktør fronten er der ikke sket så meget nyt, det er stadig den samme trofaste trup. Flere af dem har været på forskellige kurser sidste år.
Vi har to nye instruktører, som er startet på prøve med latinmix og thai bo. Nu ser vi, hvordan det går.

Diverse
Koda/gramex – vi har haft en lille sag kørende sidste år. Skulle vi betale musikafgift eller ej. Heldigvis har det vist sig, at vores center er så lille, at vi slipper. Det var ellers en udgift, der hurtigt kunne løbe op.

Vores hjemmeside og tilmeldingen til hold kører efterhånden meget fornuftigt. Dog kunne vi alle ønske os, at det blev muligt at melde sig af et hold også. Men det er det ikke p.t.

Skal vi kigge lidt fremad
Fremover vil nye medlemmer kunne melde sig ind hos instruktørerne. Når vi nu ikke længere har hele administration med chips, er der ikke så meget arbejde i det.

I øjeblikket er bestyrelsen i gang med en længere liste med ønsker til anskaffelser og nye tiltag, bl.a. omklædningsrummene. Men da vi jo nu har brændt en masse penge af til lokalerne, er vi nødt til at prioritere. Så hvis der er nogen ønsker blandt medlemmerne her i aften så er det med at komme frem med dem. Jeg kan ikke garantere, at alle bliver opfyldt. Det vil tiden og økonomien vise.

Til slut tak
• Instruktører og medbestyrelsesmedlemmer
• Alle jer medlemmer, der er med til at holde vores center i gang.

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt

4) Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
§ 3. Ansatte ved Fredericia Kommune og deres ægtefælle/samlever kan blive medlem af foreningen. Ægtefælle/ samlever indgår som medlem på samme vilkår som ansatte. Kontingentet trækkes i den ansattes løn via Løn- og Personalekontoret.
Bestyrelsen fastsætter grænsen for antallet af medlemmer.
Medlemmer kan fortsætte medlemskabet efter pensionering mod fortsat betaling af kontingent.

ændres til ....
§3. Ansatte ved Fredericia Kommune og deres ægtefælle/samlever kan blive medlem af foreningen. Ægtefælle/ samlever indgår som medlem på samme vilkår som ansatte. Kontingentet trækkes i den ansattes løn via Løn- og Personalekontoret.
Ansatte og ægtefæller/samlever i selskaber eller fælleskommunale virksomheder, hvor Fredericia Kommune er medejer, kan ligeledes være medlem af Motionsklubben.
Efterlønnere eller pensionister, som har sluttet arbejdslivet ved Fredericia Kommune kan ligeledes blive medlem af Motionsklubben mod forudbetaling af kontingent for et halvt år ad gangen.
Bestyrelsen fastsætter grænsen for antallet af medlemmer.
----
§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De vælges sammen med 2 suppleanter og 2 revisorer + 1 revisorsuppleant på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 3 medlemmer, i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter for 1 år ad gangen. Kun ansatte ved Fredericia Kommune kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over afholdte møder samt kassebog. Formand og kasserer tegner klubben i fællesskab, også for fremtidige investeringer og låneoptagelser.
Ændres til…..
§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De vælges sammen med 2 suppleanter og 2 revisorer + 1 revisorsuppleant på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 3 medlemmer, i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan udelukkende vælges blandt ansatte eller efterlønnere/pensionister, der var ansat ved Fredericia Kommune op til pensioneringen.
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over afholdte møder samt kassebog. Formand og kasserer tegner klubben i fællesskab, også for fremtidige investeringer og låneoptagelser.
Beslutning:
Ændring til § 3 godkendt enstemmigt. Dog skal det præciseres at det er efterlønnere eller pensionister og ægtefælle/samlever.

Ændring til § 6 godkendt med 36 stemmer for og 3 imod.

5) Fastsættelse af næste års kontingent.
Ingen Ændringer.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er
Bestyrelsesmedlemmer: Joan Hartvig (ønsker ikke genvalg), Bobby Bhatia og Hanne Sørensen. Suppleanter: Henrik Høgsmann og Arne Thomsen
Bobby Bhatia, Hanne Sørensen og Arne Thomsen blev valgt til bestyrelsen.
Lotte Kirstine Hansen og Lasse Hasle Nørgaard blev valgt som suppleanter.

7) Valg af 1 revisor + revisorsuppleant.
På valg er revisor Flemming Gregersen og suppleant Jørgen Møller
Flemming Gregersen genvalgt som revisor. Jørgen Møller genvalgt som suppleant.

8) Eventuelt.
Motionsklubben har 20 års jubilæum i år og det vil bestyrelsen gerne markere. Derfor opfordres medlemmerne til at komme med forslag/ideer til tiltag i forbindelse med jubilæet. Skriv gerne til et af bestyrelsesmedlemmerne.

24.02.2011
Referent: Bobby Singh Bhatia

 

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com