For medlemmer » Generalforsamling » Vedtægter
Vedtægter godkendt på generalforsamlingen 3. marts 2018
 
Vedtægter
§ 1. Navn
 • Foreningens navn er "Motionscentret Rådhuset"
§ 2. Formål
 • Foreningens formål er at oprette og drive et motionscenter på Fredericia Rådhus til brug for personalet ved Fredericia Kommune.
§3. Hvem kan være medlem
 1. Fastansatte ved Fredericia Kommune og deres ægtefælle/samlever.
  Ægtefælle/ samlever  kan blive medlem på samme vilkår som ansatte. Kontingentet trækkes i den ansattes løn via Fredericia Kommune.

   
 2. Ansatte og ægtefæller/samlever i selskaber eller fælleskommunale virksomheder, hvor Fredericia Kommune er medejer.
   
 3. Medlemmer kan fortsætte medlemskabet efter pensionering/efterløn.
   
 4. Efterlønnere/pensionister og deres ægtefæller/samlever kan ligeledes blive medlem af Motionsklubben, hvis de har sluttet arbejdslivet ved Fredericia Kommune.
Medlemmer, der er omfattet af reglerne i pkt. 2-3 og 4, skal forudbetale kontingent for et halvt år ad gangen. 
Bestyrelsen fastsætter grænsen for antallet af medlemmer.

§ 4. Kontingent 
Fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan beslutte, at der skal betales et indmeldelsesgebyr. Størrelsen fastsættes sammen med kontingentet på den årlige generalforsamling. Indmeldelsesgebyr betales ikke tilbage ved udmeldelse.

§ 5. Økonomi
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse.
 
§ 6. Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges 3 medlemmer, i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen.
Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan udelukkende vælges blandt ansatte eller efterlønnere/pensionister, der var ansat ved Fredericia Kommune op til pensioneringen. Ansatte skal dog til enhver tid have flertallet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen med
 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Instruktøransvarlig
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over afholdte møder samt kassebog. Formand, næstformand og kasserer tegner klubben i fællesskab, også for fremtidige investeringer og låneoptagelser.

§7 Bilagskontrol
2 bilagskontrollanter vælges på generalforsamling for to år ad gangen. Der vælges en i lige år og 1 i ulige år.
1 suppleant vælges for et år ad gangen.

§ 8. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes i første kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse opslås i Motionscentret og på klubbens hjemmeside. Desuden skal generalforsamling annonceres i de medier, som Fredericia Kommune stiller til rådighed for personaleinformation.

§ 9. Dagsorden for ordinær generalforsamling 
Dagsordenen er fast og skal indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.
 8. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 10. Afstemning
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
Er der stemmelighed ved afstemningen, stemmes igen. Er der atter stemmelighed, er forslaget forkastet. Stilles der krav derom, skal afstemningen foregå skriftligt.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling 
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse følger reglerne i §8.
Hvis mindst 20% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal den holdes inden 3 uger efter begæringen. Begæringen skal være ledsaget af forslag til dagsorden. Indkaldelse følger reglerne i §8.

§ 12. Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
Vedtægtsændringer kræver simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, som er specielt indkaldt med det formål. Generalforsamlingen afgør, hvordan foreningens eventuelle aktiver afvikles.
 

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com